INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Podľa článku 13 a článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES ( ďalej len ,, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“)

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľ:        Ing. Ivana Pittnerová IDEA NÁBYTOK
Sídlo:                       Novozámocká 224, 949 05Nitra
IČO:                        44165633
E-emai                     ideanabytok@ideanabytok.sk

 

Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia je získanie Vašich osobných údajov nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami  mohli  uzavrieť zmluvu/objednávku. V prípade,  ak nám Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo, e-mailapodpisneposkytne,niejemožnéuzatvoriťobjednávkua následnedoručiťtovar.

 

Spracúvané osobné údaje

Osobné údaje v rozsahu:

- meno apriezvisko
- titul
- trvalé bydlisko/prechodnébydlisko
- adresadoručenia
- kontaktné telefónnečíslo
- kontaktnýe-mail
- podpis
- číslo občianskeho preukazu*

*V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobného terminálu nad 500 EUR.

 

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú využívané len v súvislosti s objednaním a dodaním tovaru zákazníkovi.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia zmluvy/objednávky uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom v súvislosti s:

a) objednaním tovaru a informovanie zákazníka o dostupnosti objednanéhotovaru

b) prepravou a doručením zásielky dotknutej osobe(zákazníkovi)

c) vybavovaním prípadných reklamácií alebosťažností

  

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa:

§13 ods. 1 písm. b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

§13 ods. 1 písm. f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

V prípade bezhotovostnej platby nad 500 € je prevádzkovateľ povinný zaznamenať číslo občianskehopreukazuzákazníkanakópiupokladničnéhodokladualebonadodacílistzdôvodu plnenia zákonných podmienok podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v § 88a ods. 1,2 a3.

 

Informácie o príjemcoch:

1)  V prípade platby prostredníctvom faktúry sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa poskytované tretej strane, ktorou je účtovná spoločnosť JUHAL consult s.r.o., so sídlom:Vašinova16,94901Nitra,IČO:36609188.Tátospoločnosťjesprostredkovateľom prevádzkovateľa a s ňou spísaná zmluva o spracúvaní osobnýchúdajov.

2)  Osobnéúdajedotknutejosobyvrozsahu:meno,priezvisko,telefónnykontakta e-mailsúna základe plnenia zmluvy a právo zákazníka na reklamáciu tovaru poskytované zmluvným dodávateľom(výrobcomtovaru)zaúčelomposúdenianárokunareklamáciutovaru.Zoznam dodávateľov (zmluvných partnerov) sa nachádza v príloheč.1.

 

Práva dotknutej osoby

V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov má dotknutá osoba:

  1. právo na prístup k vašim osobným údajom,
  2. právo na opravu nesprávnych osobnýchúdajov,
  3. právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobnýchúdajov,
  4. právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
  5. právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
  6. právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov)
  7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.         
Príloha č.1

ZOZNAM DODÁVATEĽOV (ZMLUVNÝCH PARTNEROV) PREVÁDZKOVATEĽA

DODÁVATEĽ

KRAJINA

IČO

ANTARES-Eurotrade spol.s.r.o.

SK

34112545

AUTRONIC s.r.o.

SK

44165633

AVAKS s.r.o.

SK

36534773

BRANC Lešek BRADOP

CZ

68174594

CFH Group, a.s.

CZ

28511999

DECODOM, spol. s.r.o.

SK

36305073

DEXTRADE s.r.o.

SK

30224802

DOMESTAV s.r.o.

CZ

63479711

DOMOV-združenie Ing.Styk Mgr.Styková

SK

37288121

ELITTE s.r.o.

SK

44518030

FINES a.s.

SK

36405965

GKT s.r.o.

SK

34101900

in-Elis Sk s.r.o.

SK

36621684

Ing.Ľudmila Dinková-Profit

SK

37362895

LB BOHEMIA, spol. s r.o.

SK

36257915

LC Partners, s.r.o.

SK

47700742

MAGNIFIC spol. s.r.o.

CZ

25722719

MATERASSO Slovakia s.r.o.

SK

36405116

MEUBLE spol.s.r.o.

SK

36004553

Spinergo s.r.o.

SK

44933151

TRIBYT s.r.o.

SK

36391930

VLM MIHALIK, s.r.o.

SK

35976667

WE-TEC s.r.o.

SK

35830000